Skip to main content

Podmienky členstva

Jasné a férové pravidlá členstva v Spotrebiteľskom Klube uľahčujú výkon Vašich členských práv a povinností

Podmienky členstva

Členstvo v Spotrebiteľskom Klube

1. Členom Spotrebiteľského Klubu môže byť právne spôsobilá fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá sa stotožňuje s poslaním a cieľmi Spotrebiteľského Klubu a zároveň súhlasí s podmienkami členstva, Stanovami Spotrebiteľského Klubu a zaviaže sa k ich bezvýhradnému dodržiavaniu; má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky alebo je občanom iného členského štátu Európskej únie s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky; uhrádza ročný členský príspevok. Všetky podmienky musia byť splnené kumulatívne počas trvania členstva.

2. Členstvo v Spotrebiteľskom Klube je dobrovoľné, neprenositeľné na inú osobu, nededí sa, nevzniká naň právny nárok a trvá počas celého obdobia príslušného kalendárneho roka bez ohľadu na to kedy vzniklo.

3. Na podmienky vzniku, zániku a trvania členstva, práv a povinností členov sa primerane vzťahujú Stanovy a Organizačný poriadok Spotrebiteľského Centra.

Práva a povinnosti členov

4. Každý člen má právo sa zúčastňovať na činnosti Spotrebiteľského Klubu

5. Každý člen má právo voliť a byť volený do všetkých volených výkonných i kontrolných orgánov Spotrebiteľského Klubu.

6. Každý člen má právo na informácie o činnostiach i rozhodnutiach orgánov Spotrebiteľského Klubu.

7. Každý člen má právo zúčastňovať sa Výboru členov, hlasovať, podávať na ňom návrhy a pripomienky.

8. Každý člen má právo požívať výhody plynúce z členstva v rozsahu podľa kategórie jeho členstva

9. Každý člen je povinný oboznámiť sa s podmienkami členstva v Spotrebiteľskom Klube , dodržiavať ich a pri výkonne členských práv postupovať v zmysle Stanov a Organizačného poriadku Zriaďovateľa

10. Každý člen je povinný poskytnúť súčinnosť a príslušné dokumenty za účelom riešenia a vyriešenia svojho problému

11. Každý člen je povinný uhrádzať riadne a včas ročný členský príspevok

12. Každý člen je povinný riadne hospodáriť s finančnými prostriedkami a majetkom Spotrebiteľského Klubu, ktorý mu bol zverený alebo ktorý člen užíva alebo môže užívať

13. Členstvo v inom obdobnom združení, ktoré nepatrí do pôsobnosti Zriaďovateľa je člen povinný oznámiť Predsedníctvu najneskôr do siedmych dní, odo dňa vzniku členstva v inom združení

Kategórie členstva

14. Členstvo v Spotrebiteľskom Klube je rozdelené do troch kategórií podľa spôsobu, rozsahu a podmienok poskytovania požívaných členských benefitov, od čoho sa odvíja aj výška ročného členského príspevku.

15. Základné členstvo poskytne členovi obmedzený prístup k používaniu on-line aplikácií a informačného obsahu Zriaďovateľa; bezplatné on-line poradenstvo vo veciach ochrany spotrebiteľa s prednostným vybavením; zľavu z administratívneho poplatku za poskytovanie služieb a iné členské benefity.

16. Štandardné členstvo poskytne členovi neobmedzené a pohodlné používanie on-line aplikácií a informačného obsahu Zriaďovateľa; bezplatné on-line a telefonické poradenstvo vo veciach ochrany spotrebiteľa s prednostným vybavením; možnosť zastupovania v súdnom, exekučnom alebo konkurznom konaní bez úhrady administratívneho poplatku

17. Prémiové členstvo nad rámec štandardného členstva poskytne vybrané odborné a profesionálne služby vo väčšom rozsahu - väčší počet zastupovaných vecí súbežne v priebehu kalendárneho roka v ktorom členstvo trvá.

18. Rozsah členských benefitov pre daný kalendárny rok podľa jednotlivých kategórií členstva upraví samostatný interný predpis, ktorý vydáva Spotrebiteľské Centrum.

Vznik členstva

19. Členovia Spotrebiteľského Centra sa stávajú členmi organizačnej jednotky Spotrebiteľský Klub automaticky s prémiovým členstvom.

20. Členstvo v Spotrebiteľskom Klube vzniká: podaním riadne a správne vyplnenej prihlášky osobou, ktorá spĺňa podmienky pre prijatie člena; uhradením ročného členského príspevku.

21. Podmienky vzniku členstva, obsah prihlášky, zriaďovania členských účtov a vydávania členských kariet upraví Organizačný poriadok Spotrebiteľského Centra alebo iný interný predpis.

Trvanie členstva

22. Členstvo v Spotrebiteľskom Klube trvá počas jedného bežného kalendárneho roka, bez ohľadu nato kedy vzniklo.

23. Členstvo sa predlžuje automaticky na obdobie ďalšieho kalendárneho roka v tej istej kategórii, kým člen nepožiada o zmenu členskej kategórie alebo vystúpenie zo Spotrebiteľského Klubu.

24. Trvanie členstva v danom kalendárnom roku potvrdzuje Spotrebiteľský Klub vydaním členskej karty.

Členská karta, členský preukaz

25. Členská karta je vystavená na meno člena Spotrebiteľského Klubu, ktorá môže obsahovať jedinečný identifikátor vyjadrený EAN a/alebo QR kódom.

26. Členská karta môže byť vydaná v elektronickej a/alebo fyzickej podobe.

27. Členská karta počas celej doby jej platnosti ostáva majetkom Spotrebiteľského Klubu.

28. Členská karta sa vydáva s platnosťou na obdobie jedného kalendárneho roka.

29. Členská karta umožňuje členom požívať výhody členstva, zbierať body za nákupy a uplatňovať zľavy a iné benefity ponúkané členom Spotrebiteľského Klubu obchodníkmi či tretími stranami.

30. Stratu, znehodnotenie či odcudzenie členskej karty je člen povinný bezodkladne oznámiť Spotrebiteľskému Klubu. Členovi bude v takom prípade vystavená nová členská karta. Za škody vzniknuté v dôsledku zneužitia karty neoprávnenou osobou nesie zodpovednosť výlučne člen.

31. Člen nemá nárok na vyplatenie akejkoľvek finančnej hotovosti za nazbierané body.

Členský príspevok

32. O výške ročného členského príspevku rozhoduje výlučne Spotrebiteľské Centrum, ktoré je zriaďovateľom Spotrebiteľského Klubu.

33. Členský príspevok je člen povinný uhradiť v prospech bankového účtu Spotrebiteľského Klubu pričom za účelom identifikácie úhrady použije člen pridelený variabilný symbol.

34. Členský príspevok je právne nárokovateľným príjmom Spotrebiteľského Klubu, ktorý je člen povinný uhradiť najneskôr do 31. mája pri obnove členstva; do 7 kalendárnych dní odo dňa kedy členstvo v Spotrebiteľskom Klube prvý krát vzniklo. Rozdiel splateného a nesplateného členského príspevku uhrádzaného v pravidelných mesačných platbách, pri členstve ktoré vzniklo v priebehu kalendárneho roka je člen povinný doplatiť najneskôr do 15. decembra kalendárneho roka v ktorom členstvo vzniklo.

35. Neuhradením členského príspevku do 10. júna príslušného kalendárneho roka sa člen dostáva do omeškania s úhradou členského príspevku.

36. Na omeškanú úhradu členského príspevku môže Spotrebiteľský Klub uplatňovať úroky omeškania.

Zmena kategórie členstva

37. Každý člen môže svojvoľne zvýšiť kategóriu členstva, kedykoľvek v priebehu trvania členstva. Pri zvýšení kategórie členstva je člen povinný doplatiť rozdiel členského príspevku pre daný kalendárny rok najneskôr do 7 dní odo dňa vykonania zmeny.

38. Znížiť kategóriu členstva na následujúce obdobie môže člen bezplatne jeden krát ročne on-line prostredníctvom webovej stránky Spotrebiteľského Klubu alebo telefonicky, najneskôr do 31. decembra.

39. Zníženie kategórie členstva je účinné vždy od 01. januára nasledujúceho kalendárneho roka po tom, kedy bolo zníženie členskej kategórie vykonané.

Zánik členstva

40. Členstvo zaniká oznámením člena o vystúpení, ktorého účinky nastanú vždy k 31. decembru kalendárneho roka v ktorom člen vystúpenie oznámil. Člen môže zánik členstva oznámiť písomne, telefonicky alebo elektronicky prostredníctvom webovej stránky Spotrebiteľského Klubu

41. Členstvo zaniká taktiež vyškrtnutím z dôvodu nečinnosti člena alebo z dôvodu neuhradenia ročného členského príspevku; úmrtím fyzickej osoby; zánikom Zriaďovateľa alebo Spotrebiteľského Klubu, prípadne vylúčením člena a to najmä vtedy, ak dôjde z jeho strany k porušeniu povinností člena.

42. Členstvo nemôže zaniknúť vystúpením počas aktívneho požívania benefitov členstva alebo aktívneho využívania právnych služieb (zastupovania v konaní pred súdom) Spotrebiteľského Centra alebo iných partnerov.

43. Záníkom členstva nie su dotknuté žiadne práva Spotrebiteľského Centra a/alebo Spotrebiteľského Klubu vrátane práva na úhradu členského príspevku za obdobie trvania členstva, práva na náhradu vynaložených nákladov či práva na náhradu škody, ak vznikla.

Výbor členov

44. Najvyšším orgánom Spotrebiteľského Klubu je Výbor členov, ktorí tvoria všetci členovia organizačnej jednotky, pričom každý člen má počas hlasovaní jeden rovnocenný hlas bez ohľadu na kategóriu členstva.

45. Členovia Spotrebiteľského Klubu sa na Výbore členov zúčastňujú osobne alebo prostredníctvom svojich delegátov alebo na diaľku za pomoci využitia ďiaľkovo-komunikačných prostriedkov.

46. Výbor členov je uznášania schopný, ak je na ňom prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov vrátane celkového počtu hlasov delegátov. V prípade rokovania na diaľku sa považuje rokovanie za uznášania schopné, ak sa ho zúčastní nadpolovičná väčšina všetkých členov organizačnej jednotky. Rokovania Výboru členov realizované na diaľku trvajú minimálne 14 po sebe následujúcich kalendárnych dní.

47. Výbor členov na svojich rokovaniach rozhoduje uznesením.

48. Z rokovaní Výboru členov sa vyhotovuje zápisnica

49. Rokovanie Výboru členov sa uskutočňuje spravidla jeden krát za kalendárny rok, najenskôr však do 1. júna kalendráneho roka. Konkrétny termín, miesto konania a návrh programu rokovania Výboru sa oznamuje členom, v lehote najmenej tri mesiace pred dňom konania rokovania, oznámením zverejneným na webovej stránke organizačnej jednotky a Zriaďovateľa.

50. Výbor členov schvaľuje: plán činnosti, výročnú správu, účtovnú závierku, rozpočet organizačnej jednoty.

51. Výbor členov volí a odvoláva: ôsmich členov Predsedníctva, Revízora.

52. Výbor pri voľbe členov berie v úvahu zásadu parity žien a mužov ako aj regionálne rozloženie členov Predsedníctva. Zriaďovateľ očakáva, že každý územný samosprávny kraj bude mať svojho zástupcu v Predsedníctve Spotrebiteľského Klubu

53. Výbor členov navrhne Rade Zriaďovateľa odvolanie Predsedu organizačnej jednotky v prípade, ak: podľa lekárskeho posudku zo zdravotných dôvodov nie je schopný vykonávať túto funkciu dlhšie ako šesť mesiacov; ak koná v rozpore so Stanovami Zriaďovateľa, alebo s ustanoveniami zák. č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov, v znení neskorších právnych ustanovení a iných právnych predpisov.

Spotrebiteľský Klub - organizačná jednotka Spotrebiteľské Centrum
Andyho Warhola 33, 068 01 Medzilaborce

IČO: 422497080001

Web: spotrebitelskyklub.sk

Máte otázky? Zavolajte nám na číslo 0696 850 850 alebo využíte iné možnosti kontaktu.